תקנון

מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן: "אתר Glatshop" או "אתר"). כל המבצע פעולה באתר Glatshop (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר Glatshop, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר Glatshop אשר נמצא בבעלות גלאטשופ אחזקות בע"מ או בשמה הלועזי ZIPY HOLDINGS LTD (להלן גלאטשופ אחזקות), ח.פ. 558336749 כלפי משתמשים באתר. גלאטשופ אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 1. כללי.
  1. אתר Glatshop מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים.
  2. אתר Glatshop פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com ,www.asos.com לבין משתמשים.
  3. אתר Glatshop פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: "מוכרים שותפים") לבין משתמשים.
  4. משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך אתר Glatshop, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.
  5. משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר Glatshop, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר Glatshop.
  6. משתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.
  7. משתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את גלאטשופ אחזקות בע"מ מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  8. לקבוצת דיגיטל למהדרין יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.
  9. משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.
  10. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר Glatshop לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.
  11. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר Glatshop.
 2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  1. גלאטשופ אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.
  2. שינויים אשר יתבצעו על ידי גלאטשופ אחזקות בע"מ יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.
 3. כללי התנהגות של משתמשים.
  1. גלאטשופ אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
  2. אין המשתמש ישמש באתר Glatshop בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
  3. גלאטשופ אחזקות בע"מ, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר Glatshop.
  4. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
  5. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
  6. אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר Glatshop.
  7. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
  8. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
  9. משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר Glatshop ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר Glatshop לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתר Glatshop מציע.
  10. גלאטשופ אחזקות בע"מ אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.
 4. קניין רוחני וסימני מסחר.
  1. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
  2. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מקבוצת דיגיטל למהדרין, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.
  3. אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם גלאטשופ אחזקות בע"מ על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ.
  4. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
  5. אין חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר Glatshop.
  6. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר Glatshop באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
  7. "Glatshop" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "Glatshop", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
 5. היעדר אחריות.
  1. משתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כפעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר Glatshop היא על אחריות המשתמש בלבד.
  2. אין חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר Glatshop.
  3. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי החברה גלאטשופ אחזקות בע"מ. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.
  4. אין חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר Glatshop.
  5. משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  6. משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את גלאטשופ אחזקות בע"מ מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
  7. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר Glatshop מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
  8. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה.
  9. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר Glatshop, על ידי הרשויות המקומיות.
  10. גלאטשופ אחזקות בע"מ אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
  11. המשתמש מאשר כי קרא את המדריך "כדאי לדעת" בו יש את המידע הנחוץ לגבי הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה.
 6. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.
  1. מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר Glatshop נותן את השרות.
  2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתר Glatshop לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר Glatshop מספק שירותים.
  3. מוצרים ו/או פריטים המשווקים על ידי מוכרים שותפים כפופים לחוקי ישראל עם כל המשתמע מכך.
  4. אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר Glatshop.
  5. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת גלאטשופ אחזקות בע"מ, אשר מפעילה אתר Glatshop, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר מגיע. במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת גלאטשופ אחזקות בע"מ אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.
  6. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחראיותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.
  7. פריטים שהוזמנו מאמזון – מכיון שרוב המוצרים מאמזון לא נשלחים לישראל אלא נשלחים דרך מחסן בארה"ב, אין אפשרות לפנות להגנת הצרכן במקרה של בעיה עם מוצר ואין אפשרות להחזיר ו/או להחליף מוצרים.
  8. בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.
  9. מוצרים מסוימים מאיביי אינם נשלחים לישראל והם עוברים דרך מחסן צד ג' בארה"ב בטרם יבוצע שילוח שלהם לישראל. במקרים אלו מחיר המשלוח אינו סופי וייתכנו עלויות נוספות. במידה ומצב זה מתקיים, אנו ניצור קשר עם הלקוח בטרם נוציא את ההזמנה וניידע על מחיר המשלוח הרלוונטי. ללקוח שמורה הזכות לבקש ביטול הזמנה במקרה זה ולקבל זיכוי מלא על המוצר שרכש.
 7. תנאי התגמול עבור נרשמים לדיוור של חברת גלאטשופ.
  1. המשתמש חייב להירשם לשירותי הדיוור דרך חלונית מיוחדת שמציגה את תנאי התגמול (להלן: "תבנית הרשמה").
  2. משתמש שלא נרשם בפעם הראשונה לדיוור דרך תבנית הרשמה לא יהיה זכאי לתגמול.
  3. משתמש אשר פנה לאחר מ3 ימים או יותר מרגע ההרשמה לא יהיה זכאי לפיצוי
  4. תגמול לא יינתן במידה ומשתמש ביצע טעות\יות ו\או שגיאה\ות כתיב בעת הזנת כתובת מייל.
  5. תגמול לא יינתן במידה וחלה\ו טעות\יות ו\ או שגיאה\ות של מערכת דואר אלקטרוני של המשתמש שנרשם לדיוור ו\או צד שלישי שלא בשליטת חברת גלאטשופ לרבות אך לא מוגבלות להפסקות חשמל, אסונות טבע, כשלי תשתיות, שבגללן משתמש לא קיבל דיוור יומי.
  6. תגמול לא יינתן למשתמש שקיבל את הדיוור היומי בכל תיקיה שהיא בחשבון המייל לרבות אך לא מוגבל לתיקיה של דואר נכנס, דואר זבל, ספאם, תיקיות מיוחדות המוגדרות לשימוש פרטי על ידי המשתמש או מערכת דואר אלקטרוני שבה הוא משתמש.
  7. תגמול לא יינתן ללקוח שביקש להסיר אותו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת גלאטשופ.
  8. תגמול לא יינתן ללקוח שהסיר את עצמו מרשימת תפוצה של דיוור יומי של חברת גלאטשופ.
  9. תגמול לא יינתן במידה והיה כשל במערכות צד שלישי של שרותי שליחת הדיוור היומי.
  10. חברת גלאטשופ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבחור את המוצרים שהיא תשלח בדיוור לטעמה בלבד.
  11. חברת גלאטשופ מגדירה שכל המוצרים שהיא שולחת הם מגניבים.
  12. בעת דרישת תגמול מחברת גלאטשופ, יש לציין כתובת מייל שאתו התבצעה הרישום בתבנית הרשמה. לחברת גלאטשופ יהיה פרק זמן של 7 ימי עסקים להמציא הסבר על אי שליחת דיוור יומי ללקוח. במידה ונמצא שכשל היה באחריות חברת גלאטשופ, חשבון הלקוח יזוכה ב-100 ₪ לטובת קניות בזיפי.
  13. מייל שיווקי ראשון ישלח תוך 24 שעות מיום ההרשמה ולא בהכרח שאותו יום של ההרשמה.
  14. חברת גלאטשופ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל את המבצע בכל עת אם הודעות ללקוחות הרשומים לשרות.
  1. מדיניות שרות "מגן מכס"
  2. השרות ניתן בתשלום. גובה תשלום נקבע על ידי שיקולה הבלעדי של גלאטשופ אחזקות בע"מ ויוצג לקונה בעת ביצוע ההזמנה.
  3. השרות חל רק על מוצרים שהוזמנו ביחד עם "מגן מכס" בלבד. מוצרים שנרכשו לאחר מכן ללא הוספה של "מגן מכס" בהזמנה, לא יהיו זכאים להטבות של "מגן מכס".
  4. החברה תישא בהוצאות הישירות והסבירות הקשורות בשחרור החבילה ע"י הקונה כנגד הצגת קבלות מהרשויות וגופים שהשתתפו בהליך השחרור. גלאטשופ אחזקות לא תשלם, ואינה אחראית לכל ההוצאות ו/או התשלומים כתוצאה מקנסות שיוטלו על הקונה ו/או הוצאות הקשורות להליכים כנגד רשויות המכס (לרבות כל ההוצאות המשפטיות, אגרות בית משפט, הליכי ערעור וכיו"ב).
  5. גלאטשופ אחזקות לא תישא בהפסדים ו/או נזקים שיגרמו לקונה כתוצאה משחרור החבילה באופן עקיף לרבות אך לא מוגבל להוצאות: דלק, תחבורה ציבורית, הפסדים שנגרמו עקב עיכוב החבילה בזמן ההמתנה לשחרורה מהרשויות.
  6. גלאטשופ אחזקות אינה מבצעת ו\או מתפעלת את ההליכים ו\או צעדים לצורך שחרור החבילה מרשויות שקשורות להליך שחרור החבילה או חלקיה. הליכים אלו הינם באחריותו של הלקוח בלבד.
  7. אין חברת גלאטשופ אחזקות בע"מ ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים על כל נזק שנגרם לחבילה ו\או מוצר בעת הליך השחרור של החבילה ו\או המוצר מרשויות המתאימות.
  8. מגן מכס אינו מכסה עלויות הקשורות לאובדן ו\או פגמים בחבילה. במידה וחבילה אבדה ו\או נפגעה טרם נשלחה ו\או במהלך הליך המשלוח, חברת גלאטשופ לא תישא בהוצאות.
  9. תעריפי המכס שמתנים מעת לעת מופיעים באתר רשות המיסים של משרד האוצר בקישורים: https://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesCustomsLobby.aspx ו- https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx#GovXParagraphTitle6 . נכון ליום כתיבת התקנון, מלבד חריגים, משלוח שמכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ פטור ממיסי יבוא. אל אף האמור, המשתמש הנו האחראי הבלעדי לכדאיות בהפעלת שירות מגן המכס וזיפי אינה נושאת באחריות שבכדאיות השימוש בשירות "מגן המכס".